Algemene voorwaarden teksten & producten

Alles wat Samantha Tolboom doet is met veel zorg en liefde gemaakt. Van trainingen, cursussen tot online content. Wil je datgene delen wat je van Samantha leerde? Tag haar. Ook kun je contact opnemen via info@samanthatatolboom.nl

Copyright © 2020 Samantha Tolboom, alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden trainingen, coaching en cursussen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Samantha Tolboom afsluit. Voordat je je opgeeft voor coaching of een cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Samantha Tolboom.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Samantha Tolboom behoudt zich het recht de workshop niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.
2.2 Samantha Tolboom behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving & betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.6 Samantha Tolboom geeft geen geld terug. Bij annulering/verzuim kun je je inschrijven op een andere datum. Of je kaartje verkopen aan een persoon op de wachtlijst, indien beschikbaar.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Samantha geeft geen geld terug. Bij verzuim voorafgaand aan een cursus of training, kan Samantha je (tot maximaal 1 maand van tevoren) koppelen aan iemand op de wachtlijst (indien aan de orde). Check de annuleringsvoorwaarden per specifiek product voor meer informatie over desbetreffende.

4. Annulering/verplaatsing door Samantha Tolboom
4.1 Samantha Tolboom is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Samantha Tolboom is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen.
4.3 Samantha Tolboom is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Samantha Tolboom.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op en ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Samantha Tolboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Samantha Tolboom is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen tijdens een cursus, en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Samantha Tolboom toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Samantha Tolboom behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.